Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Drinxx Webshop

Algemene Verkoop Leverings en Betalings Voorwaarden Groothandel B.V., gevestigd aan de Maarten Kruytstraat 24 te 2202 GX Noordwijk, november 2022.
 

1. Definities

1.1 Onder Leverancier wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, Drinxx Groothandel B.V. te Noordwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66688361, de gebruiker van deze voorwaarden.
1.2 Onder Afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of welke rechtspersoon dan ook, alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, met wie Leverancier een overeenkomst (mogelijk) wenst te sluiten of heeft gesloten.
 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, aanbiedingen, orders tot verkoop of leveringen van al de goederen en/of diensten welke door Leverancier worden verhandeld en op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, alsmede op het afleveren, gebruiken en retourneren van (retour)emballage. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over goederen, begrijpen partijen daaronder producten en (retour)emballage.
2.2 Door het enkele feit van bestelling en/of acceptatie gaat Afnemer akkoord met deze voorwaarden met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden van de Afnemer.
2.3 Alle aanbiedingen, in welke vorm gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zullen mede van toepassing zijn op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.
2.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.6 Leverancier behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen.
2.7 Andere voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing.
2.8 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de betreffende ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking ervan.
 

3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Indien Afnemer een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat de Leverancier deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.2 Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten die niet schriftelijk zijn bevestigd, geldt de door de Leverancier verzonden factuur of afleverbon als bevestiging.
3.3 Leverancier is niet gehouden om de Afnemer ook in de toekomst te (blijven) leveren en hoeft voor de weigering daarvan geen enkele reden op te geven. Een duurrelatie tussen Leverancier en Afnemer komt niet tot stand, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 

4. Aanbiedingen/orders

4.1. Alle door Leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Leverancier worden gewijzigd. Leverancier kan te allen tijde de aanbiedingen herroepen tot het moment dat zij de aanvaarding daarvan door de Afnemer heeft ontvangen.
4.2 Orders zijn voor Leverancier bindend, wanneer zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om de minimum- of maximum hoeveelheden te bepalen van de door haar te leveren goederen of diensten.
 

5. Prijzen

5.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, is een prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, gebaseerd op levering aan het magazijn van de Afnemer. In die prijs zijn alle op grond van wet- en regelgeving opgelegde (overheids)heffingen, belastingen, accijnzen, verzendkosten, begrepen met uitzondering van de omzetbelasting (BTW(, in- en uitvoerrechten, kosten emballage/statiegeld, en eventueel afzonderlijke toeslagen, heffingen en kosten. De BTW, het statiegeld met betrekking tot geleverde emballage en de kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van emballage (voor zover niet statiegeld betreffende) worden apart op de factuur van de Leverancier vermeld.
5.2 Leverancier is gerechtigd wijzigingen in o.a. inkoopprijzen, arbeidslonen en/of valutakoers-wijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie door te berekenen.
5.3 De door de overheid toegestane en/of opgelegde prijswijzigingen worden door de Leverancier doorberekend.
5.4 Aan het niet ontvangen hebben van een mededeling tot prijswijziging kan de Afnemer niet het recht ontlenen om tegen voormalige of andere prijzen bevoorraad te worden.
5.5 Voor de door de Leverancier aan Afnemer geleverde goederen gelden prijzen zoals die op het tijdstip van ontvangst van de bestelling van de Afnemer in prijslijst tussen partijen voor de desbetreffende categorie van Afnemers zijn vastgelegd.
5.6 Per factuur kan Leverancier (verwerkings)kosten in rekening brengen. Voor bestellingen tussen 17.00 uur en de volgend ochtend 8.00 uur en in het weekend tussen vrijdag 17.00 uur en maandagochtend 8.00 uur kan de Leverancier kosten in rekening brengen.
5.7 Leverancier is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren en zullen op de gebruikelijke wijze aan de Afnemer worden medegedeeld.
 

6. Levering

6.1 Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, geschiedt de (af)levering in Nederland aan het met de Afnemer overeengekomen afleveradres in het magazijn van de Afnemer binnen de bij de Leverancier normale geldende werktijden. Leveringen geschieden in het algemeen zo spoedig mogelijk na opgave van de bestelling volgens het bekendgemaakte bestel- en leveringsschema. Opgaven van leveringstermijnen geschiedt bij benadering. De Afnemer is verplicht de aan hem ter (af)levering aangeboden goederen in ontvangst te nemen. Indien de Afnemer niet voor het verstrijken van de (af)leveringstermijn de goederen afneemt, dan wel de goederen weigert, kan Leverancier de goederen voor rekening en risico van de Afnemer - daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering - in het magazijn van Leverancier of elders opslaan.
6.2 Indien de Afnemer verkiest niet bij de (af)levering aanwezig te zijn, wordt Leverancier geacht de op de afleverbon en/of de factuur vermelde goederen in de vermelde hoeveelheden te hebben (af)geleverd. Een van het vestigingsadres afwijkend factuur- of afleveradres geldt voor alle aangelegenheden betreffende leveranties en de toepassing van de voorwaarden als filiaal van de Afnemer.
6.3 Het risico van de goederen en de eventuele gevolgschade is vanaf de (af)levering voor rekening van de Afnemer. Vervoer of verplaatsing op het terrein of binnen de bedrijfsruimte(n) van de Afnemer is niet in vorenbedoelde (af)levering begrepen en geschiedt voor risico van de Afnemer.
6.4 Leverancier is vrij in de keuze en wijze van vervoer en (af)levering van goederen. Leverancier is gerechtigd bestellingen in combinatie of in gedeelten, zowel voor elk artikel afzonderlijk als voor de bestelling in zijn geheel, met minimum hoeveelheden uit te voeren, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Vervoer en verplaatsing op het terrein en/of binnen de binnenruimte van de Afnemer zijn niet in de aflevering begrepen tenzij anders overeengekomen. Afnemer zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren goederen kan worden begonnen tot een minimum wordt beperkt. Vervoer en verplaatsing op het terrein en/of binnen de binnenruimte van de Afnemer zijn niet in de aflevering begrepen, tenzij anders overeengekomen. Leverancier is gerechtigd derden in te schakelen voor het afleveren van de goederen, maar is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten door deze derden of daarvoor werkzame personen.
6.5. Leverancier stemt data en tijdstippen voor (af)levering af met de Afnemer, waaraan de Afnemer zich dient te houden. Mocht de Afnemer zich niet aan voornoemde afspraak houden en Leverancier de bestelling niet kunnen afleveren is Leverancier gerechtigd om kosten in rekening te brengen.
6.6 Bij betalingsachterstand van de Afnemer heeft Leverancier het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door haar gewenste vorm van de Afnemer te verlangen.
6.7 Retourzendingen (volgoed of meer leeggoed dan de laatste levering) zijn slechts toegestaan, indien vooraf bij Leverancier is aangemeld en door Leverancier vooraf is goedgekeurd.
6.8 Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet de Leverancier nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Leverancier om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen.
6.9 Op Afnemer rust een afnameplicht. Neemt Afnemer de voor hem bestemde en aan hem aangeboden zaken om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet (tijdig) af, dan is Leverancier onder verval van zijn leveringsplicht gerechtigd deze zaken te verkopen na zeven (7) kalenderdagen, nadat Leverancier Afnemer van het voornemen daartoe in kennis heeft gesteld en Afnemer de betreffende zaken niet alsnog heeft afgenomen. In geval van waren met een beperkte houdbaarheid mag Leverancier een kortere termijn dan zeven kalenderdagen aanhouden. De opbrengst na aftrek van alle kosten mag Leverancier verrekenen met de overeengekomen koopprijs, die, voor zover niet door de verrekening voldaan, Afnemer verschuldigd blijft. Een en ander laat eventuele andere rechten van Leverancier jegens Afnemer onverlet.
 

7. Inspectie en klachten

7.1 De Afnemer is gehouden om onmiddellijk na (af)levering van de goederen deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele tekorten en gebreken dienen direct door de Afnemer direct aan de chauffeur/bezorger te worden gemeld door middel van een aantekening op de afleverbon onder opgave van redenen en het ordernummer waaronder de betreffende goederen zijn geleverd. De Afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van Leverancier houden. Bij gebreke daarvan wordt de Afnemer geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.
7.2 De afgeleverde zaken gelden slechts als niet deugdelijk indien Afnemer aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voor die zaken gelden, en niet beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt zijn voor het gebruik, dat door Afnemer voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd of dat uit de aard van de zaken onmiskenbaar blijkt.
7.3 Klachten betreffende de geleverde goederen hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen 24 uur na (af)levering van de goederen per e-mail bij Leverancier zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. De Afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van Leverancier houden.
7.4 Leverancier zal bij een kwalitatieve klacht over een product het betreffende product zo snel als mogelijk retour geven aan de fabrikant.
7.5 Indien de fabrikant van oordeel is dat een klacht gegrond is en dit met de Leverancier heeft afgehandeld, is Leverancier gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering van dit product, zonder dat de Afnemer aanspraak heeft op enige (schade)vergoeding. 7.6 Het indienen van een klacht is nimmer grond voor opschorting of verrekening van de betalingsverplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier, dan wel ontbinding van de overeenkomst(en) die de Afnemer heeft gesloten met Leverancier.
 

8. Betaling

8.1 Leverancier doet aan Afnemer bij of na de aflevering een factuur toekomen met vermelding van het voor de betreffende (deel)levering verschuldigde bedrag. Klachten over een ontvangen factuur dienen op straffe van verval van het recht om te reclameren binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend. Afnemer is verplicht het factuurbedrag zonder (betalings)korting, zonder schuldvergelijking in euro’s binnen zeven (7) kalenderdagen, tenzij een ander krediettermijn is overeengekomen, na de factuurdatum te betalen hetzij contant ten kantore van Leverancier, hetzij door het factuurbedrag te voldoen op een door Leverancier aangegeven bankrekening.
8.2 Bij niet tijdige betaling raakt de Afnemer direct in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer, ongeacht of Leverancier ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. De op bankafschriften van Leverancier aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling door de Afnemer.
8.3 De Afnemer is door het enkele feit dat de betaling niet of niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt in verzuim en een rente van één procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van bedragen. Leverancier behoudt zich het recht voor een factuur van voornoemde rente in rekening te brengen.
8.4 Het in 7.1 bepaalde laat onverlet het recht van Leverancier om, indien hij daartoe aanleiding ziet, van Afnemer gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de aflevering of, naar zijn keuze, een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs te verlangen. Wordt de vooruitbetaling c.q. de zekerheid niet binnen de door Leverancier gestelde termijn ontvangen, dan is Leverancier gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of andere nog uit te voeren overeenkomsten op te schorten of, na een vergeefse aanmaning, de overeenkomst en/of de andere overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
8.5 Alle kosten die Leverancier in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van Afnemer. De vergoeding voor de kosten die Leverancier buiten rechte maakt, is vijftien (15) procent van hetgeen Afnemer verschuldigd is maar onbetaald laat, met een minimum van € 500,00.
8.6 Betalingen door de Afnemer komen eerst in mindering op de (buitengerechtelijke) kosten, dan op de verschuldigde rente en vervolgens op de hoofdsom.
8.7 Afnemer mag tegenvorderingen die hij op Leverancier heeft niet verrekenen met hetgeen hij aan Leverancier verschuldigd is, behoudens voor zover die tegenvorderingen door Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.
8.8 De Leverancier zal de geldende statiegeldvergoeding voor de betreffende emballage aan zijn Afnemers alleen verrekenen, indien en voor zover de Afnemers de retouremballage onbeschadigd en goed gesorteerd bij hem inleveren. Onder retouremballage wordt verstaan: fusten, flessen, kratten, dozen, cilinders, tray’s, pallets, rolcontainers en alle overige primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen die met statiegeld of een retourpremie zijn belast en die bedoeld zijn om te worden ingeleverd bij de Leverancier. Onder geldende statiegeldvergoeding wordt verstaan: de statiegelden zoals die zijn vastgelegd in de verordeningen van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, zijn eventuele rechtsopvolger of andere Nederlandse publiekrechtelijke regelingen. De retouremballage blijft ondanks betaling van statiegeld van de Leverancier dan wel van de fabrikant. Afnemer is niet gerechtigd de retouremballage aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor de retouremballage bestemd is. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de emballage.
8.9 Aan Afnemer komt geen recht tot opschorting van zijn verplichtingen uit een overeenkomst jegens Leverancier toe, behalve voor zover Leverancier daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd dan wel voor zover en zolang er met betrekking tot die overeenkomst aan de zijde van Leverancier onmiskenbaar sprake is van een termijnoverschrijding.
8.10 Eventuele overeengekomen bonus- en/of kortingsafspraken worden toegekend onder de opschortende voorwaarde dat alle verschuldigde bedragen van de Afnemer aan de Leverancier zijn voldaan. Indien niet het laatste geldt zal Leverancier gerechtigd zijn om voornoemde afspraken te verrekenen.
 

9. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

9.1 De eigendom van door Leverancier geleverde zaken gaat op Afnemer niet eerder over dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten aan Leverancier verschuldigd is, ten volle heeft betaald. De Afnemer heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te verkopen, tenzij Afnemer schriftelijk te kennen geeft dat de Afnemer deze goederen ter beschikking van Afnemer moet houden.
9.2 De Afnemeris verplicht om de door Leverancier geleverde en de zich nog onder zijn beheer bevindende goederen als eigendom van Leverancier te identificeren en geïdentificeerd te houden totdat de eigendom op hem is overgegaan.
9.2 Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren en deze voor de duur dat zij nog onder hem zijn mede ten behoeve van Leverancier naar behoren tegen het risico van beschadiging of verlies door brand, waterschade, explosie of diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier dit verzoekt, door de Afnemer aan Leverancier worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens de Afnemer.
9.3 Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
9.4 Zolang de Afnemer niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan, is de Afnemer niet gerechtigd om haar vorderingen aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Zodra Leverancier dit verzoekt, zullen bedoelde vorderingen door de Afnemer aan Leverancier worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens de Afnemer.
9.5 Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot leveren van zaken en/of het verrichten van diensten niet ten volle nakomt en/of indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier tekortschiet, of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken op elk moment eigenmachtig terug te nemen, zonder dat Leverancier tot enige vergoeding jegens Afnemer is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen en om de plaats aan te wijzen waar de goederen zich bevinden en verleent Leverancier reeds nu voor alsdan volledige toestemming de betreffende gebouwen en terreinen te (laten) betreden, teneinde de goederen terug te nemen. Indien de Afnemer geen medewerking verleent is Afnemer gerechtigd een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag aan Afnemer is rekening te brengen. Na terugname zal de Afnemer worden gecrediteerd voor maximaal de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gemoeide kosten en de schade die Leverancier lijdt als gevolg van het terugnemen van de goederen. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 

10. Eigendom (retour)emballage

10.1 De (retour)emballage, waaronder partijen begrijpen de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen, wordt geen eigendom van de Afnemer, ook indien de Afnemer het statiegeld voor deze (retour)emballage heeft betaald.
10.2 Het is de Afnemer niet toegestaan de (retour)emballage te (her)vullen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is. Voorts is het de Afnemer niet toegestaan de (retour)emballage in eigendom over te dragen, te verpanden of daar andere zekerheden op te vestigen.
10.3 De eigendom van die geleverde emballage, waarvoor Afnemer statiegeld heeft betaald en/of die voor hergebruik in aanmerking komt, gaat in geen geval over op Afnemer.
 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is sowieso niet aansprakelijk jegens Afnemer zolang Afnemer haar verplichtingen in welke vorm dan ook jegens Leverancier niet is nagekomen.
11.2 Leverancier is – behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die Afnemer mocht lijden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Afnemer waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie of schade veroorzaakt door hulppersonen van de Afnemer. In het geval de Leverancier iets te verwijten is, geldt dat haar aansprakelijkheid steeds is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de door Leverancier geleverde goederen waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.
11.3 Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Leverancier aan hem geleverde goederen of voor hem verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Afnemer krachtens deze overeenkomst voor rekening van Leverancier komt.
11.4 Afnemer dient op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding binnen vijftien (15) kalenderdagen, nadat hij het ontstaan van schade, waarvoor Leverancier mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt, hiervan Leverancier schriftelijk te verwittigen met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. Behoudens voor zover schade conform het in de vorige zin bepaalde is gemeld, vervalt het recht op vergoeding van schade in zijn geheel twee (2) maanden na het tijdstip waarop de levering van de zaken of diensten had moeten geschieden of heeft plaats gevonden.
 

12. Overmacht

12.1 Mocht Leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan is Leverancier gerechtigd de nakoming daarvan op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.
12.2 Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens Afnemer kan dat tekortschieten niet aan Leverancier worden toegerekend en is er sprake van overmacht, indien het tekortschieten een gevolg is van een buiten de macht van Leverancier gelegen omstandigheid.
12.3 Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, althans voor zover Leverancier ter zake van het ontstaan of vermijden van de nadelige gevolgen ervan geen serieus verwijt valt te maken: oorlog of een daarop gelijkende situatie, revolutie, oproer, terroristische acties, onlusten, blokkade, boycot, sabotage, bedrijfsbezetting, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, doorvoer-, productie- of leveringsverboden, niet of niet tijdig presteren van een door Leverancier bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeLeverancier, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking, inbreuk op de ICT omgeving waardoor processen niet meer functioneren, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, materialen, energie, communicatiemiddelen of bedrijfsbenodigdheden of als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines of gereedschappen.
12.4 Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht tijdelijk van aard is, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet. Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht blijvend van aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden is.
12.5 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht toestand reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Afnemer deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke transactie.
 

13. Doorlevering door Afnemer van consumentengoederen

13.1 Afnemer is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leverancier, verplicht om goederen, die Leverancier hem in consumentenverpakking aanlevert, in die verpakking en zonder wijziging, in goede staat verder te verkopen aan consumenten.
 

14 Overdracht van rechten en plichten

14.1 Leverancier behoudt zich het recht voor haar verplichtingen te doen verrichten door derden.
14.2 Afnemer mag zijn rechten en plichten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier overdragen aan derden.
14.3 Voorts zal Afnemer in geval van overdracht van zijn verplichtingen aan derden, gehouden zijn aan Leverancier desgevraagd passende garanties te beiden ten opzichte van de nakoming van deze verplichtingen door derden.
 

15. Beëindiging overeenkomst

15.1 Leverancier behoudt zich het recht voor alle aan haar door de Afnemer verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en/of leveranties op te schorten en heeft Leverancier tevens het recht gesloten overeenkomsten te annuleren of te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien:
a. het faillissement van de Afnemer is aangevraagd of uitgesproken c.q. verleend;
b. de Afnemer surséance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd dan wel deze is verleend;
c. de Afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen, of een deel daarvan, verliest;
d. in geval Afnemer een natuurlijk persoon is, de wet schuldsanering natuurlijke personen op Afnemer van toepassing wordt verklaard;
e. indien de vennootschap van de Afnemer wordt ontbonden;
f. de huurovereenkomst tussen verhuurder en Afnemer eindigt;
g. Afnemer volgens Leverancier niet (meer) kredietwaardig is of na het sluiten van een overeenkomst de Leverancier kennis heeft genomen van informatie en daarmee goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen jegens de Leverancier niet (behoorlijk) zal nakomen;
d. het door de Afnemer uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt of aan een derde wordt overgedragen, daaronder begrepen de inbreng in een andere rechtspersoon of (personen)vennootschap;
e. de Afnemer komt te overlijden of - zo deze een rechtspersoon of (personen)vennootschap is - ingeval van liquidatie of ontbinding;
f. de Afnemer betalingsonmacht meldt of achterstand heeft in de betalingen aan Leverancier.
 

16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, kosten

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
16.2 Geschillen tussen Leverancier en Afnemer worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter In Nederland.
16.3 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Afnemer in alle redelijkheid worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van de Afnemer.
 

17 Conversie

17.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 

18. Slotbepaling

18.1 Deze voorwaarden kunnen door Leverancier te allen tijde worden aangevuld en/of gewijzigd.